6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Çerez ('Çerez') Aydınlatma Metni

I. Veri Sorumlusu

İşbu Aydınlatma Metni, çerezler aralığı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 23 İç Kapı No: 5 Üsküdar/İstanbul mukim, veri sorumlusu sıfatını haiz unvanlı şirketimiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikalarına şirketimiz web adresinde yer verilmektedir.

II. Çerez Çeşitleri

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Şirketimizin "kareliletisim.com.tr" alan adında yer alan hizmetlerimizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için "çerez" kullanılmaktadır.

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Çerezler kullanım amaçlarına göre kesinlikle gerekli(zorunlu), işlevsel veya reklam/pazarlama gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

III. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler, gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda kullanıcılardan toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Gezinme bilgilerini toplama amacıyla kullanılan çerezler (Çerez) hakkında bilgi hizmeti ilk defa kullanıldığında web sitesinde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir.

Şirketimiz web sayfasından zorunlu ve performans çerezlerinin kullanımı ile söz konusu olabilmektedir. Söz konusu çerezler yoluyla elde edilen kişisel verileriniz ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.

IV. Sitemizde Kullanılan Çerez Tipleri ve İşleme Amaçları

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

Şirketimiz tarafından kullanılan çerezler

Çerez Adı Çerez Amacı Çerez Türü
session_id Online İşlemler'de güvenlik amaçlı olarak oturum süresince, oturum bilgisini tutmak için kullanılır. Oturum Çerezi(Zorunlu)
cookieConsentGiven Çerez politikası uyarısı gösterimi içindir. İşlevsel

V. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; kanunen yetkili kamu kurumları ve kuruluşları tarafından talep edilmesi ve/veya hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve/veya hukuki bir ihtilaf vukuunda bu ihtilafın çözülebilmesi amacıyla adli ve idari yargı mercileri ile paylaşılmaktadır.

VI. İlgili Kişinin Hakları

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklara yönelik başvurular ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda yer verilen yöntemler ile yapılabilir:

 • Yazılı olarak,
 • Güvenli elektronikimza ile,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile,
 • Mobil imza ile,
 • Veri sorumlusu olarak şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle.

Başvuruda aşağıda yer verilen hususların bulunması zorunludur:

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu.
 • Konuya ilişkin bilgi ve belgeler mevcutsa başvuruya eklenir. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

  Başvuru kolaylığı olması amacıyla şirketimiz web sitesinde https://kareliletisim.com.tr/kvkk/ilgili-kisi-basvuru-usulu yer alan İlgili Kişi Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle de bildirebilecektir.